Regulamin

Regulamin serwisu obowiązujący od dnia 24 maja 2018 r.

 

I. Zasady ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ambasadorkalpm.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

 

2. Definicje:

a. Regulamin - regulamin serwisu www.ambasadorkalpm.pl stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Chromatique Produkcja Filmowa Julian Pęksa, ul. Pilicka 3, 60-401 Poznań na rzecz Użytkowników serwisu.

b. Serwis - serwis internetowy prowadzony pod adresem www.ambasadorkalpm.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją. O ile operator udostępnia serwis poprzez aplikacje instalowane na urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach mobilnych, przez serwis należy rozumieć również serwisy udostępniane poprzez te aplikacje, z zastrzeżeniem ewentualnych różnic co do treści, rodzaju i zakresu świadczonych usług w stosunku do wersji podstawowej serwisu;

c. Operator - Chromatique Produkcja Filmowa Julian Pęksa, ul. Pilicka 3, 60-401 Poznań;

d. Podmiot Zlecający- Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032278, NIP 113-00-20-467,

e. Użytkownik - osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie i posiadająca na nim własne indywidualne konto;

f. Konto - konto użytkownika założone w serwisie podczas procesu rejestracji;

g. Kampania - okres testowania produktów przez użytkownika serwisu;

h. Ambasador kampanii - użytkownik serwisu zakwalifikowany przez operatora do udziału w kampanii;

i. zablokowanie konta - podjęcie przez operatora serwisu działań uniemożliwiających aktywne korzystanie z konta;

 

3. Serwis prowadzony jest przez Operatora na zlecenie Podmiotu Zlecającego.

 

II. Rejestracja w serwisie

 

1. Operator udostępnia konto bezpłatnie.

 

2. Użytkownikiem może zostać osoba, która:

a. w momencie rejestracji ukończyła 16 lat;

b. posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c. zaakceptuje regulamin;

d. wypełni i wyśle formularz rejestracyjny

 

3. Komunikaty związane z korzystaniem z konta oraz serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

 

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta, serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami regulaminu.

 

5. Wykorzystywanie konta i serwisu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może skutkować ponoszeniem odpowiedzialności prawnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, operator przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników.

 

6. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, w przypadku:

a. wykorzystywania go w sposób naruszający obowiązujące prawo, prawa osób trzecich, normy obyczajowe lub społeczne, lub postanowienia regulaminu;

b. nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

 

7. O blokadzie konta użytkownik zostanie poinformowany na konto e-mail podane podczas rejestracji. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku zablokowania konta. Do postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego.

 

8. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług, o których mowa w regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Zamknięcie konta następuje poprzez wysłanie listu e-mail z informacją o woli zamknięcia konta na adres:

pomoc@ambasadorkalpm.pl.

 

9. Operator jest uprawniony do wypowiedzenia świadczenia usług w serwisie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

III. Wymagania techniczne

 

1. Dla prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne jest posiadania przez użytkownika:

a. komputera lub innego odpowiedniego urządzenia z dostępem do internetu gwarantującego możliwość przeglądania stron www;

b. konta e-mail;

 

2. Korzystanie z internetu może powodować po stronie użytkownika naliczanie opłaty przez podmiot dostarczający internet. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie naliczane koszty.

 

3. Operator (w zakresie dozwolonym przez prawo) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.

 

 

IV. zmiany w regulaminie

 

1. O zmianie regulaminu operator będzie informował specjalnym komunikatem na koncie użytkownika lub pocztą e-mail podaną podczas logowania. Po wprowadzeniu zmian w regulaminie dalsze korzystanie z serwisu wymaga zaakceptowania nowego regulaminu.

 

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

V. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu - kampanie

 

1. Operator na podstawie umowy z Podmiotem Zlecającym świadczy na rzecz użytkowników usługę polegającą na utrzymywaniu na stronach serwisu konta użytkownika za pośrednictwem którego użytkownik, po przyznaniu statutu ambasadora kampanii może brać udział w kampaniach.

 

2. Udział użytkownika w kampaniach jest bezpłatny i użytkownik nie ponosi z tytułu udziału żadnych kosztów oraz nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

3. Celem przeprowadzanych kampanii przez operatora jest uzyskanie opinii o produktach lub usługach klienta.

 

4. Czas trwania poszczególnych kampanii określa operator. Może być on w każdym czasie zmieniony.

 

5. Chęć udziału w kampanii w charakterze ambasadora kampanii użytkownik zgłasza operatorowi za pośrednictwem swojego profilu poprzez udostępniony formularz zgłoszeniowy. Operator może wysyłać do użytkownika indywidualne zaproszenia do udziału w określonych kampaniach, o ile ten wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów handlowych.

 

6. O udziale użytkownika w kampanii i otrzymania statusu ambasadora kampanii decyduje według własnego uznania operator po przeprowadzeniu rekrutacji wśród użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w kampanii. Przed zakwalifikowaniem użytkownika do kampanii operator może żądać od użytkownika wypełnienia dodatkowych ankiet, w celu dokonania oceny czy użytkownik spełnia wymagania na ambasadora danej kampanii. Od decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w kampanii nie przysługuje użytkownikowi odwołanie.

 

7. Przyznanie przez operatora statusu ambasadora kampanii jest jednorazowe i dotyczy tylko i wyłącznie kampanii, co do której użytkownik zgłosił chęć udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

8. W czasie kampanii operator może udostępniać ambasadorom kampanii określone produkty lub próbki tych produktów oraz informacje o nich. O rodzaju produktów lub usług udostępnionych ambasadorowi kampanii w trakcie jej trwania oraz ich ilości decyduje operator. Produkty lub próbki będą przesyłane na adres podany w trakcie rejestracji w serwisie. Produkty lub próbki będą przekazywane nieodpłatnie z przeznaczeniem do własnego użytku i nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu.

 

9. Biorąc udział w kampanii ambasador kampanii powinien:

a. zapoznać się z informacją o udostępnionym przez operatora produkcie;

b. przetestować produkt udostępniony przez operatora;

c. dzielić się spostrzeżeniami na temat testowanego produktu ze swoimi znajomymi;

d. wypełniać ankiety i raporty związane z kampanią otrzymywane od operatora;

e. realizować zadania związane z kampanią, o których zostanie poinformowany przed przystąpieniem do Kampanii lub w jej trakcie.

 

10. Zablokowanie konta użytkownika jest równoznaczne z wyłączeniem ambasadora kampanii z kampanii.

 

11. W trakcie trwania poszczególnych kampanii ambasador kampanii otrzymuje punkty za wykonanie określonych zadań. Obowiązują następujące zasady punktacji:

a. wykonanie zdjęcia (+30 pkt.);

b. przygotowanie opinii na bloga lub/i media społecznościowe (+40 pkt.);

c. przygotowanie raportów z rozmów (każdy raport +10 pkt. max. +60 pkt.)

d. zdjęcie aranżowane (+ 30 pkt.)

e. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej lub końcowej (+60 pkt.);

f. zrobienie selfie z osobą obdarowaną produktem Le Petit Marseillais (+40 pkt.);

g. wykonanie obrazu z użyciem tylko produktów z paczki ambasadorskiej Le Petit Marseillais (+40 pkt.);

h. nagranie filmiku (+40 pkt.).

 

12. W trakcie trwania poszczególnych kampanii ambasador kampanii za niewykonanie poszczególnych zadań otrzyma punkty ujemne. Obowiązują następujące zasady punktacji:

a. wykonanie zdjęcia (-10 pkt.);

b. przygotowanie opinii na bloga lub/i media społecznościowe (-10 pkt.);

c. przygotowanie raportów z rozmów (każdy raport -5 pkt. max. -30 pkt.)

d. zdjęcie aranżowane (- 10 pkt.)

e. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej lub końcowej (-20 pkt.);

 

13. Zastrzega się, iż w ramach poszczególnych kampanii nie muszą występować wszystkie zadania wymienione w pkt. 13, a niektóre mogą występować kilkakrotnie.

 

14. W ramach poszczególnych kampanii Operator zastrzega możliwość wprowadzania dodatkowych zadań i punktacji, nie ujętych w pkt. 11 i 12.

 

15. Ambasador kampanii jest informowany o zadaniach, za które można otrzymać punkty w zakładce „Zadania” w ramach konta użytkownika.

 

16. Na podstawie otrzymywanych punktów prowadzony jest ranking najbardziej aktywnych ambasadorów kampanii. Ranking oraz informacje o klasyfikacji mogą być ogólnodostępne.

 

17. Postanowienia Regulaminu określone w pkt 11-17 będą obowiązywać począwszy od pierwszej kampanii nadchodzącej po dokonaniu zmian Regulaminu. W szczególności ww. zmiany Regulaminu nie będą dotyczyły kampanii rozpoczętej przed dokonaniem zmiany.

 

VI. Prawa autorskie, licencja, wizerunek użytkownika

 

1. Ambasador kampanii zobowiązany jest zapewnić, aby umieszczane przez niego treści w serwisie nie naruszały przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a nadto, że użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia treści. Ambasador kampanii, który zamierza zamieścić w serwisie jakiekolwiek treści (np. teksty, komentarze, zdjęcia, filmy w tym te zawierające wizerunek), zobowiązany jest zapewnić, że posiada prawa autorskie majątkowe do zamieszczanych treści lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe, a nadto posiada prawo do rozpowszechniania wizerunku wykorzystywanego w zamieszczonych treściach.

 

2. Na mocy niniejszego regulaminu umieszczenie w serwisie przez ambasadora kampanii jakichkolwiek treści (np. teksty, komentarze, zdjęcia, filmy) oznacza wyrażenie zgody dla operatora na korzystanie z umieszczonej w serwisie treści w okresie pięciu lat liczonych od dnia zakończenia kampanii, bez ograniczeń terytorialnych (licencja niewyłączna). Udzielenie licencji jest bezpłatne.

 

3. Operator może upoważnić inne osoby do korzystania z treści umieszczonych przez ambasadora kampanii w serwisie w zakresie posiadanej przez siebie licencji.

 

4. Udzielona operatorowi licencja na wykorzystywanie umieszczonych w serwisie przez ambasadora kampanii treści obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;

b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;

c. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych;

d. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego;

e. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

f. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych

i wirtualnych;

g. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych);

h. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;

i. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu;

j. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi treściami;

k. prawa do używania, korzystania i rozporządzania treścią w całości lub jej fragmentami dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych lub osób trzecich jak również do ich wykorzystania w innych utworach;

l. komercyjnego wykorzystania treści poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z zamieszczonymi treściami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych treści lub ich fragmentów.

 

5. Ambasador kampanii serwisu zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku i zestawiania go z treściami opublikowanymi przez użytkownika w serwisie. Zgoda jest bezpłatna i obejmuje pola eksploatacji wymienione w poprzednim punkcie 4.

 

6. Ambasador kampanii wyraża zgodę dla operatora na wykonywanie i zezwalanie innym na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do treści zamieszczanych w serwisie. Zgoda jest bezpłatna.

 

 

VIII. Reklamacje

 

1. Użytkownikowi przysługuje wniesienie reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi w ramach serwisu, zwłaszcza związanych z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.

 

2. Reklamacja jest rozpatrywana przez operatora i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

3. Reklamacja musi być wniesiona w formie pisemnej na adres operatora i zawierać:

a. imię i nazwisko użytkownika;

b. przedmiot reklamacji i szczegółowy opis;

c. podany adres do korespondencji.

 

4. Niespełnienie wymogów formalnych dla reklamacji, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, pomimo wezwania do usunięcia braków, skutkuje pozostawieniem jej bez rozpoznania.

 

5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni.

 

6. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail pomoc@ambasadorkalpm.pl

 

 

 

Załącznik do regulaminu serwisu

 

  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.

 

 

Administratorem w odniesieniu do w/w danych osobowych Użytkowników serwisu „ambasadorkalpm.pl” , dalej jako „Dane Osobowe”, jest Johnson & johnson Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, 02-135, ul. Iłżecka 24  (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

 

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z:

 

 1. Korzystaniem z serwisu „ambasadorkalpm.pl”, w tym na potrzeby umożliwienia Użytkownikowi korzystania z uprawnień przysługujących jej użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 2. rozpatrywaniem reklamacji zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
 3. kontaktem z Konsumentem w przypadku działań niepożądanych oraz innych sprawach związanych z produktami Administratora w odpowiedzi na jego zgłoszenie lub zapytanie, jako działanie realizowane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. prowadzeniem wobec Użytkownika, za jego uprzednią zgodą, aktywności marketingowych realizowanych w ramach działań informacyjnych dla Użytkowników serwisku „ambasadorkalpm.pl”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

       

 

       2. Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

 • upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak Sitel, oraz firmy świadczące usługi z zakresu IT i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 • podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych,

 

 

        3. Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres:

 

 1. wynikający z okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wady produktu, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy zgłoszenia działania niepożądanego kosmetyku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 2. do czasu ustania celu przetwarzania danych np. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych l (w przypadku kontaktów w innych niż wymienione w punkcie 1 lit. b i c)

 

       4. Zasady gromadzenia danych

 

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z serwisu „ambasadorkalp.pl”. 

 

 

       5. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:

 

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
 2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), 
 3. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, również na działania marketingowe, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 4. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną,
 6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
 7. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy i 21 ust. 2 RODO). 

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w temacie maila „ambasadorkalpm””) lub emeaprivacy@its.jnj.comInspektor ds. Ochrony Danych lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres siedziby J&J (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa). 

 

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez J&J do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Akceptuję warunki i zasady Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., w celu korzystania z usługi newsletter, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach Johnson and Johnson drogą elektroniczną. *pola wymagane
Twój email został zapisany do naszego newslettera. ZAMKNIJ